ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

បរិស្ថានការិយាល័យ

ការិយាល័យ-០២
ការិយាល័យ
ការិយាល័យ-០៣

បរិស្ថានរោងចក្រ

រោងចក្រ-(1)
រោងចក្រ-(6)
រោងចក្រ-(2)
រោងចក្រ-(3)
រោងចក្រ-(4)
រោងចក្រ-(5)

ម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីន-០៥
ម៉ាស៊ីន-០៦
ម៉ាស៊ីន-០៧

ម៉ាស៊ីនគំនូរ

ម៉ាស៊ីន-០៤

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

ម៉ាស៊ីន-០៨
ម៉ាស៊ីន-០៩

ម៉ាស៊ីនដេររាងមូល

ម៉ាស៊ីន - ១២

ម៉ាស៊ីនដេរប៉ាក់

ម៉ាស៊ីន - 10

បាញ់ថ្នាំ

ម៉ាស៊ីន ១៣

សិក្ខាសាលាដេរ

ម៉ាស៊ីន-01

Coiler នៃគម្របដី

ម៉ាស៊ីន-០២

Coiler នៃក្រណាត់មិនត្បាញ

ម៉ាស៊ីន-០៣

ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ម៉ាស៊ីន ១១

ម៉ាស៊ីនស្រោប